Faculty / PG Lecturer / M.Tech Guide (Engineering Sciences)Print

Engineering Sciences:

Faculty
Sl. No. Name Designation
1. PARAMITA MUKHERJEE Professor
2. SARBAJIT PAL Professor
3.
P. Y. NABHIRAJ Professor
4. SANDIP PAL
Professor
5. TAPATEE KUNDU ROY Associate Professor
M.Tech Guide & PG Lecturer
Sl. No. Name
1. Anirban De
2. Anjan Dutta Gupta        
3. Anuraag Misra
4. Biswajit Sarkar
5. HEMENDRA KUMAR PANDEY
6. Manas Mondal
7. Pranab Bhattacharyya
8. Saurabh Srivastava
9. Subhasish Basak
10. Sumit Som
11. Susanta Kumar Pal
12. Tapas Kumar Bhaumik
13. Tapas Samanta
PG Lecturer
1. SHUAIB AHMAD KHAN  
2. JOYDEEP MISRA
3. USHNISH SARKAR 
4. PARTHA DHARA
5. SURAJIT GHOSH
6. SUDESHNA SETH
7. SHANTANU SAHOO
8. SABYASACHI PATHAK
9. PRITABRATA JENAMANI
10. AYAN BANERJEE
11. ADITYA MANDAL
12. ABHISHEK SINGH
Ex-Faculty
Sl. No. Name Designation
1. DEBRANJAN SARKAR  Senior Professor